სალექციო მასალა

2019 წლის გერმანიკული ფილოლოგიის საფუძვლები-საგამოცდო წერის ბილეთები (ახალი)

2019 წლის შუალედური წერის ბილეთები

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სასწავლო კურსის სილაბუსი

2018 წლის გერმანიკული ფილოლოგიის საფუძვლები-საგამოცდო წერის ბილეთები

გულიპირველი ლექცია - ქართულად | ინგლისურად

გულიმეორე ლექცია - ქართულად | ინგლისურად

გულიმესამე ლექცია - ქართულად

გულიმეოთხე ლექცია - ქართულად | ინგლისურად

გულიმეხუთე ლექცია - ქართულად

გულიმეექვსე ლექცია - ქართულად | ინგლისურად (Grimm's Law)

გულიმეშვიდე ლექცია:

გულიმერვე ლექცია - ქართულად | ინგლისურად | დამატებითი მასალა ინგლისურად

გულიმეცხრე ლექცია (არსებითი სახელი) - ქართულად | ინგლისურად

გულიმეათე ლექცია (ზმნა) - ქართულად

გულიმეთერთმეტე ლექცია (ზედსართავი სახელი) - ქართულად | ინგლისურად

 

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია