უცხო სიტყვებისა და მათი ქართული შესატყვისების გლოსარიუმი (PDF)

 

თინათინ მარგალიტაძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით;

უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ დირექტორი;
ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (EURALEX) წევრი 1997 წლიდან;
ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (EURALEX) მმართველი საბჭოს წევრი 2012 – 2018 წლებში;
ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის ორგანიზატორი;
აფრიკის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (AFRILEX) წევრი 2017 წლიდან;
ლექსიკოგრაფიის ევროპული სამაგისტრო პროგრამის კონსორციუმის (EMLEX, European Master in Lexicography) ასოცირებული წევრი 2017 წლიდან.

1985 წლიდან „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ერთ-ერთი შემდგენელი, რედაქტორი, შემდეგ მთავარი რედაქტორი და გამომცემელი (დღეისათვის გამოქვეყნებულია ლექსიკონის 14 ტომი; ინტერნეტში ატვირთულია ლექსიკონის ონლაინვერსია, რომელიც 110 000 სიტყვა-სტატიას მოიცავს – www.dict.ge). „ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის“ (30 000 სიტყვა-სტატია) ერთ-ერთი შემდგენელი და რედაქტორი (https://learners.dict.ge). „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინლექსიკონის“ (10 000 სიტყვა-სტატია – http://mil.dict.ge), „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინლექსიკონისა“ (23 000 სიტყვა-სტატია –  http://bio.dict.ge) და „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ონლაინლექსიკონის“ (18 000 სიტყვა-სტატია - http://tech.dict.ge) რედაქტორი.

თინათინ მარგალიტაძემ დაამთავრა თსუ დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. სწავლა გააგრძელა ასპირანტურაში ინგლისური ფილოლოგიის კათედრაზე და 1983 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია: „მრავალმნიშვნელობიანი ზედსართავი სახელების, როგორც სანომინაციო ერთეულების, სტრუქტურულ-სემანტიკური დახასიათება თანამედროვე ინგლისურ ენაში“. მოწვეული მეცნიერის სტატუსით 1997 წელს ერთი სემესტრი იმყოფებოდა კემბრიჯის უნივერსიტეტის ლინგვისტიკის დეპარტამენტში.

ლექსიკოგრაფიაში ბათუმის ორი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ერთ-ერთი ინიციატორი და ორგანიზატორი (2010 და 2012).

მისი სამეცნიერო ინტერესების სფეროში შედის: ორენოვანი ლექსიკოგრაფია (ზოგადი და სპეციალიზებული); ეკვივალენტობის პრობლემა მონათესავე და არა-მონათესავე ენებში; პოლისემიური სიტყვების უნივერსალური მოდელები; ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორია; პარალელური კორპუსები; კორპუსზე დაფუძნებული ლექსიკოგრაფია; მანქანური თარგმნა.    

 

Curriculum Vitae
თინათინ მარგალიტაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით; უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ დირექტორი

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია