თინათინ მარგალიტაძის სტატიები ლექსიკოგრაფიის სხვადასხვა საკითხებზე

ფიქრები მშობლიურ ენაზე

ენა და კულტურის ეკოლოგია

The Comprehensive English-Georgian Online Dictionary and Translation of Shakespeare into Georgian

ევროპულ-ქართული პარალელური კორპუსები ქართული ლექსიკოგრაფიისა და მთარგმნელობითი საქმიანობისათვის

ორენოვანი ლექსიკონებისა და თარგმანის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის

მარჯორი უორდროპის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი

ტერმინოლოგიური პოლიტიკის საკითხისათვის საქართველოში

თ. მარგალიტაძე. „მარჯორი უორდროპის ქართველოლოგიური მოღვაწეობის უცნობი ფურცელი“.
დიგიტალური ქართველოლოგია, ტ. 1, 2022 წ.

თ. მარგალიტაძე. „ქართული ენის ლექსიკოგრაფია“. პ. ჰენკსი, ჟ.-მ. დე სხრეივერი (რედაქტორები), International Handbook of Modern Lexis and Lexicography. გამომცემელი: Springer-Verlag GmbH Germany, 2022.

თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე, ზ. ფურცხვანიძე. „ინგლისურ-ქართული პარალელური კორპუსი და მისი გამოყენება ქართულ ლექსიკოგრაფიაში“. სამეცნიერო ჟურნალი Lexikos, ტ. 32 (2), 2022.

თ. მარგალიტაძე. „ენა და კულტურის ეკოლოგია“. Lexicographica (International annual for lexicography), № 36. გამომცემლობა: De Gruyter, 2020.

თ. მარგალიტაძე. „ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონის დეფინიციები და ი.
მელჩუკის განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (EURALEX) მე-19 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. დემოკრიტეს სახელობის თრაკეის უნივერსიტეტი, საბერძნეთი, 2020.

თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების
ონლაინქრესტომათიის ლექსიკოგრაფიული და ლექსიკოლოგიური ასპექტები“. Lexikos (Journal of the African Association for lexicography - AFRILEX), № 29, 2019. ISSN 2224-0039 (online).

თ. მარგალიტაძე. „კიდევ ერთხელ იმის შესახებ, თუ რატომ არის ლექსიკოგრაფია
მეცნიერება“. Lexikos (Journal of the African Association for lexicography - AFRILEX), № 28, 2018. ISSN 2224-0039 (online).

თ. მარგალიტაძე. „ქართული ტერმინოლოგიური ონლაინლექსიკონების ახალი
პლატფორმა და მრავალენოვანი ლექსიკონის მართვის სისტემა“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა სოციაციის (EURALEX) მე-18 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. ლიუბლიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ლიუბლიანა, სლოვენია, 2018.


თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ნაწილობრივი ეკვივალენტობის საკითხის
მნიშვნელობა ორენოვანი ლექსიკოგრაფიისა და ენის სწავლებისათვის“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. თბილისი, 2016.

თ. მარგალიტაძე. „პოლისემიური სიტყვების მოდელები და მათი წარმოდგენა
სალექსიკონო სიტყვა-სტატიაში“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-16 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. ევროპის აკადემია, ბოლზანო, იტალია, 2014.

თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი -
ორენოვანი ევროპულ-ქართული ლექსიკონების საფუძველი“. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013

 

 

თინათინ მარგალიტაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით; უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ დირექტორი

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია