სალექციო მასალა

კონკურსი ლექსიკოგრაფიაში - 2015

გერმანიკული ფილოლოგიის საფუძვლები 2014

ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები

სემასიოლოგიური კვლევის მეთოდები

რიდერი ინგლისური ენის ისტორიაში

გერმანიკული ენების შედარებითი გრამატიკა

 

* ყურადღება! ონლაინ ლექციებში შესასვლელად საჭიროა მომხმარებლის სახელი და პაროლი.

ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია