სალექციო მასალა - ინდოევროპული ფილოლოგიის საფუძვლები

 

გულიპირველი ლექცია

გულიმეორე ლექცია

გულიმესამე ლექცია

გულიმეოთხე ლექცია

გულიმეხუთე ლექცია

გულიმეექვსე ლექცია

გულიმეშვიდე ლექცია

გულიმერვე ლექცია

გულიმეცხრე ლექცია

გულიმეათე ლექცია

გულიმეთერთმეტე ლექცია

გულიმეთორმეტე ლექცია

"დამატებით საკითხავი ლიტერატურა"

Germanic languages

Indo-European languages

 

 

თინათინ მარგალიტაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით; უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ დირექტორი

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია