ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები
პირველი ლექცია  
მეორე ლექცია  
მესამე ლექცია  
მეოთხე ლექცია  
მეხუთე ლექცია  
მეექვსე ლექცია  
Heart in OED  
მეშვიდე ლექცია  
მერვე ლექცია  
მეცხრე ლექცია  
მეათე ლექცია  
მეთერთმეტე ლექცია  
მეთორმეტე ლექცია  
მეცამეტე ლექცია  
მეთოთხმეტე ლექცია  

 

ბმულები ონლაინ-ლექსიკონებზე:

   
dictionary.cambridge.org

www.collinsdictionary.com

dictionary.reverso.net/english-cobuild

www.goenglish.com/Idioms/All+Systems+Are+Go.asp
www.ldoceonline.com

www.macmillandictionary.com

www.merriam-webster.com

www.learnersdictionary.com/definition/preoccupy

www.oxforddictionaries.com

oald8.oxfordlearnersdictionaries.com

თინათინ მარგალიტაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით; უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ დირექტორი

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია