სილაბუსები

ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები

ინდოევროპული ფილოლოგიის საფუძვლები

 

 

* ყურადღება! ონლაინ ლექციებში შესასვლელად საჭიროა მომხმარებლის სახელი და პაროლი.

ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია