კონკურსი ლექსიკოგრაფიაში - 2015

პირველი შუალედური წერის თემები (2017)

მეორე შუალედური წერის თემები (2017) ახალი

საგამოცდო ბილეთები - ლექსიკოგრაფიული საფუძვლები (2017) ახალი


პირველი ლექცია  
მეორე ლექცია  
მესამე ლექცია ლექცია ინგლისურ ენაზე
მეოთხე ლექცია  
მეხუთე ლექცია  

მეექვსე ლექცია

ლექცია ინგლისურ ენაზე

მეშვიდე ლექცია

კორპუსული ლინგვისტიკა

 
მერვე ლექცია  
მეეცხრე ლექცია  
მეათე ლექცია  
მეთერთმეტე ლექცია  
მეთორმეტე ლექცია  
მეცამეტე ლექცია  
მეთოთხმეტე ლექცია  
თინათინ მარგალიტაძის სტატიები ლექსიკოგრაფიის სხვადასხვა საკითხებზე  

ბმულები ონლაინ-ლექსიკონებზე:

   
dictionary.cambridge.org

www.collinsdictionary.com

dictionary.reverso.net/english-cobuild

www.goenglish.com/Idioms/All+Systems+Are+Go.asp
www.ldoceonline.com

www.macmillandictionary.com

www.merriam-webster.com
www.learnersdictionary.com/definition/preoccupy

www.oxforddictionaries.com

oald8.oxfordlearnersdictionaries.com

 

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თი